ໃບຢັ້ງຢືນ

ໃບຢັ້ງຢືນລະບົບ

ຮູບ0011_03
fas1
1
5
6
4
2
3

ໃບຢັ້ງຢືນລາງວັນ

ລາງວັນ-ໃບຢັ້ງຢືນ